KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ
ZİYARETÇİ/MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ
AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Macun Mahallesi Serpmeleri No:147/8 Yenimahalle, Ankara adresinde bulunan Kemipaz Kimyevi Endüstriyel Malzemeler İmalat ve Boya Pazarlama Limited Şirketi (“Kemipaz Ltd. Şti.”) olarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası diğer sözleşmeler ile 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerin kişiler açısından öneminin farkındayız.

Aydınlatma Metninin Hazırlanma Amacı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca hazırlanan işbu  “Aydınlatma Metni” ; veri sorumlusu sıfatıyla Kemipaz Ltd. Şti. tarafından, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen kişisel verilerinizin

 • toplanma yöntemleri,
 • işlenmesi,
 • kullanılması,
 • aktarılması,
 • imha edilmesi konularında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Ziyaretçi , Müşteri , Tedarikçi v.s. farklı sıfatlar dahilinde şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz iletişim / ticari ilişki / online alışveriş kapsamında, söz konusu bağ ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde olacak şekilde ,

 • Ad-Soyad, TCKimlik Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi gibi Kimlik bilgileriniz,
 • Adres, E-posta ve Telefon numarası gibi İletişim bilgileriniz,
 • Dava ve Adli süreçlere etki edeceği düşünülen ve Hukuki İşleme konu edilebilecek verileriniz,
 • Müşteri ve Tedarikçiler açısından
  • Finans işlemlerine konu verileriniz,
  • Ürün-Hizmet Pazarlama, Acil durum süreç yönetimine ilişkin verileriniz,

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve sonrası destek faaliyetleri çerçevesinde, müşteri memnuniyeti ile reklam/promosyon ve kampanya süreçleri ile ilgili olarak ticari ilişkinin doğası gereği, hukuka uygun ve meşru amaçlarla, ilgili mevzuatta belirtilen süre ve amaç için işlenebilecek, gerektiği takdirde ilgili denetleyici kurumlar ve resmi kurumlara aktarılabilecek, güncellenerek depolanabilecektir.

Açık Rıza Aranmasına Gerek Bulunmayan Haller

Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası uyarınca ;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ;
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ;
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ;
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ;
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ;
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ;
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

gibi hallerden birinin varlığı durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenebileceğini hatırlatırız.

Verilerin Üçüncü kişiler ile Paylaşılması ve Veri İmha Politikası Hakkında

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerden Müşteri/Tedarikçilere ait olanlarının iş ortaklarımız – hissedarlarımız ve şirketin ilgili biriminde görevli personel ile satın alınan ürünlerin teslimatı için gerektiğinde kargo şirketleri ve ödemeler açısından ilgili bankalarla, bunun dışındaki kişiler açısından verilerin ancak yasal zorunluluk çerçevesinde talep edilmesi halinde Yargı mercileri, Kolluk birimleri ve bilgi edinmeye yetkili kılınan Resmi Kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Şirketimiz tarafından belirlenen Kişisel Veriler İmha Politikası uyarınca gerekli koşulların sağlanması durumunda imha işlemleri gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda, şirketimiz nezdinde teknik, idari ve hukuki tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11.maddesi uyarınca,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız. Söz konusu haklara ilişkin taleplerinize, talebin kapsamına göre değişiklik göstermek üzere en geç otuz gün içerisinde cevap verilecektir.

Cevap verilmemesi ve/veya verilen cevabın beklediğiniz gibi olmadığını düşünmeniz halinde; verilen veya reddedilen cevaplara karşı otuz gün, başvurunuzun cevapsız kalması halinde ise başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet yoluna gidebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı için ise talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi, www.kemipaz.com.tr adresinde bulunan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurarak ve formun ıslak imzalı bir suretini Macun Mahallesi Serpmeleri No:147/8 Yenimahalle, Ankara adresine kimliğinizi belirli ve anlaşılır kılan gerekli bilgi ve belgeler ile yazılı olarak bizzat başvurabilir, noter kanalıyla gönderebilir yahut kemipaz@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresi ile yapabilirsiniz. Tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Talebinizin kapsamına göre değişiklik göstermek ve maliyet doğuracağının anlaşılması üzere,; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1,00-TL ve ayrıca CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesinin gerekli olması durumunda ise işbu kayıt ortamı maliyetinin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatırız.

Saygılarımızla.

Güncelleme Tarihi  : Haziran 2021

Güncelleme No        :                           1